Базова технология на пречистване:

shema na Asahi Jokaso prechistvatelni stancii za otpaduchni vodi

Базовата технология на пречистване на „Асахи Джокасо Фемили“ и на „Асахи Джокасо Индъстри“ се основава на умела комбинация между процесите на денитрификация и нитрификация, и двата спадащи към биологичния тип пречистване. Той е изцяло естествен природен процес, основаващ се на принципите на естественото самопречистване, което протича във езерата, реките и др. водни басейни благодарение на водната микрофлора. В пречиствателните станции за отпадъчни води този процес на разграждане на органичните замърсители протича много по-интензивно, отколкото в природата, поради създадените изключително благоприятни условия за развиване на микроорганизмите.

 

Възможно е биологичното пречистване да се комбинира и с филтърни технологии от типа на микро- или ултрафилтрация, за да се дезинфекцира водата и да се постигне такава степен на пречистване, която да позволи тяхната повторна употреба за непитейни цели. Тези две филтърни технологии се реализират чрез специални мембрани, които имат размер на порите съответно 0.01-12 микрона за микрофилтърните и 0.002-0.03 микрона за ултрафилтърните такива. Самите мембрани задържат всички вещества и бактерии с по-голям от този на порите им размер, пропускайки само пречистената вода.

Изтеглете тук: Брошура за малки пречиствателни станции за отпадни води Асахи Джокасо

За да научите повече за различните етапи на пречистване, моля кликнете върху съответния правоъгълник:

1. Утаяване

Утаяването е един от основните методи за т.нар. механично (първично) пречистване и се прилага за отделяне на грубите суспендирани вещества от отпадъчните води. При стандартните пречиствателни станции отпадъчната вода типично постъпва първо именно в отделение за утаяване, където протича процес на отлагане на по-тежките отпадъци по дъното на отделението и на изплуване на мазнините и другите по-леки вещества на повърхността на водата. Както може да се види на схемата, специфичното при "Асахи Джокасо" е, че се проектира с минимум две такива отделения , което постига приток на една много по-малко замърсена вода към следващия етап на пречистване.

2. Денитрификация

Както вече разбрахме, денитрификацията, като и обяснената по-долу нитрификация,са част от биологично (вторично) пречистване, където от отпадъчните води се отстраняват биоразградимите вещества.  В ПСОВ „Асахи Джокасо“ отпадъчната вода, след като премине пред двустепенното утаяване, постъпва в отделение за анаеробно (безкислородно) пречистване. Именно тук протича денитрификатията, която представлява процес на редуциране на нитратите и нитритите, съдържащи се във водата, и на отделянето на азот, често под формата на амоняк.  Този процес протича непременно в анаеробна среда, благодарение на биомаса от анаеробни микроорганизми, натрупана по пластмасовата медия, поставена в отделението. Специфичната форма на използваната от нас медия позволява максимална повърхност за размножаване на биомасата, както и предотвратява лесното ѝ запушване.

3. Нитрификация

Нитрификацията е процес, противоположен на денитрификацията, а именно - амониевият азот, получен при денитрификацията, тук се преобразува до нитрити и после нитрати. Казано по друг начин, органичната материя се разгражда, при което се се получава въглероден диоксид, вода и активна утайка.

За разлика от предходното отделение, тук микроорганизмите са в аеробна среда, т.е. има кислород. Той е необходим на биомасата за окислението на органичните отпадъци, при което тя получава енергия, нужна за съществуването ѝ. Следователно концентрацията на кислорода е от изключителна важност, защото ако не е достатъчно голяма, микроорганизмите в това отделение няма да се развият пълноценно, което води и до неефективен процес на пречистване. Затова има необходимост от постоянно интензивно аериране (подаване на въздух) на отделението чрез аерационни тръби, поставени вътре в него и захранвани от компресор.

При нашите стандартни малки пречиствателни станции отпадъчната вода преминава през две отделни аерационни отделения, което позволява постигането на изключителна ниска стойност на показателя за биологична потребност от кислород (БПК) на изхода на станцията.

* БПК представлява онова количество кислород, което е необходимо за протичане на биохимичното окисление на органичните вещества в разтворено за даден интервал от време и е международно признат показател за оценка на замърсеността на отпадните води. Колкото по-ниска е неговата стойност, за толкова по-чиста се приема водата.

4. Седиментация

На излизане от аерационното отделение пречистената вода и образуваната активна утайка все още не са разделени една от друга. Затова следващият етап е извеждане на водата в отделение за седиментация (вторично утаяване). Тук активната утайка се отлага на дъното на отделението поради по-високата си плътност, след което се връща обратно в отделението за аерация.  Единствено пречистената вода се извежда нататък.

5. Дезинфекция

Това обикновено е последният етап от пречистването на отпадните води. При него постъпилата вода се дезинфекцира химично, с помощта на разтворено оптимално количество хлор, което убива всички бактерии и микроби и позволява употребата на вече пречистената вода за напояване, миене на автомобили, тротоари и т.н. Както вече разбрахме, съвременно решение за дезинфекция на водите без употреба на хлор и др. химични вещества е мембранният биореактор.

Този етап е опционален и се включва в проекта на нашите малки пречиствателни станции спрямо индивидуалните нужди на клиента.

6. Допълнително пречистване

В зависимост от качествата на отпадъчната вода на даден обект и нуждите на клиента е възможно към описания процес на пречистване да се добави едно (или няколко) допълнителни стъпала, за да се покрият необходимите параметри на водата на изхода от станцията за заустване във воден обект или за повторна употреба. Някои от възможните опции, които предлагаме са: мембранни биореактори, ултрафилтрация, инсталации за обратна осмоза и др.

АН Аква Нетуърк официално лого с изгряващо слънце

АН Аква Нетуърк ЕООД е дъщерна компания на японската SWATO Inc. , която предлага индивидуално проектирани малки пречиствателни станции за битови (домашни) и промишлени отпадъчни води, както и други продукти и услуги от сферата на пречистване на водите. Фирмената политика на българското дружество е изцяло съобразена с традиционните японски практики за строг качествен контрол, дългосрочна поддръжка и приоритизиране на нуждите и желанията на клиента. Същевременно, чрез инкорпориране на най-новите технологии в бранша, АН Аква Нетуърк се стреми винаги да предлага на клиентите си най-подходящото и разумно решение на техните проблеми.

За връзка:

office@an-aquanetwork.com
+359892 388 970
Scroll to top